سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩


انتشار فصلنامه دریچه 51
عصیان و آدمیتّ
ردیف کردنِ سیاهۀ مشکلات، جز که بر ملال م یافزاید گر های نخواهد گشود. از آنچه که این سالها بر کشور و اقتصاد و ما که مطبوعات باشیم رفته، همگان باخبریم. گویا در این گریوه ما هم به پایان راه نزدیک شد هایم و به گمانم این واپسین دریچ های باشد که گشوده خواهد شد. اماّ بعد، خوب است وامی بگیرم از جویا جهانبخش توختنِ وامی عظیم مردی بزرگ را آنجا که نوشت: «... این سیاهیِ بر سپیدی، تنها و تنها به منزلۀ قیام و قعودی است قلمی، به احترام پایگاه بلند فرهنگیِ سر همردی سخنور از فرهنگمندانِ سپاهان. صِینتَ عن الحَدَثان. » شاعری که دو سه نسل از عاشقان هنر و دانش و ادبیات اصفهان را کریمانه بر سفرۀ فضل و دانش و بینش خود نشانیده و از زلال مهربانی، انسانیتّ، آزادگی و ادب سیراب کرده است.
 ٠٨:١٦ - سه شنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتشار فصلنامۀ دریچه شماره ۳۹
از «به کام » تا «ناکام » در «دنیای دات کام »
حیات بشری، پیشینۀ پرفراز و فرودی دارد که در این میان دغدغه های فرهیختگی و شیوه های فرزانگی، ماجراهایی متمایز دارد که بخشی از آن را در برگ هایی بسیار، مورخ معاصر «ویل دورانت » در کتاب خویش داستان تمدن یا به تعبیر ارباب تراجم تاریخ تمدن روایت کرده است. خردگرایی یا زیستن با دانش، یک «هست » است که بشر را از حیوانیت به «انسانیت » سوق میدهد، برای آنکه «منطق » و «گفت » که برآمده از خرد و تعقل است، به تعبیر اهالی منطق وحکمت، فصلی است برای تمایز انسان از حیوان. تنها حیوانی که «ناطق » است و«ضاحک »، انسان است، چون تنها انسان است که گفت وگو میکند و تنها انسان است که میخندد، دیگر آنکه تنها انسان است که می اندیشد و خرد میورزد و چون تناسب و توازن را نمی بیند، میخندد.
 ١٠:٢٠ - پنج شنبه ١ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتشار فصلنامۀ دریچه شماره ۳۹
به کجا چنین شتابان!!!
خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت
 ٢١:٢٩ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>